Bu sayfadaki içerik Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektirir. (tektenweb.com)

Get Adobe Flash player


Hoş Geldiniz

Derneğimiz Nisan 2010 da, kantincileri bir araya getirmek, dayanışma sağlamak. Mevcut ve doğacak olan sorunlarda kantincilerin yanında destek olmak. Milli eğitim, okul idaresi ve kantincinin arasında denge kurup, kantincinin hakkını korumak ve tüm kantinci arkadaşlar arasında birliği sağlayıp güçlendirmek ve yapılan yada yapılacaklar hakkında hızlı bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 
     
Kayked Haber;

Başkan Hayrullah ÇÖMLEKÇİ güven tazeledi!
      12.10.2014 tarihinde yapılan genel kurulda oy birliği ile Hayrullah ÇÖMLEKÇİ yeniden başkan
      seçilmiştir. Dernek yönetim kuruluna yeni katılımlar ve düzenlemeler yapılmıştır.
      Yönetim Kurulu Sayfası =>

Değerli Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Anne Babalar ve Sevgili Öğrencilerimizin yeni öğretim yılını       kutluyorum. Dernek Başkanı Hayrullah ÇÖMLEKÇİ
Kayseri Kantinciler Esnaf Derneğinden İl Milli Eğitim Müdürü ziyareti, ayrıntılar için tıklayın.
Beyazşehir İMKB İlköğretim Okulu yıl sonu sergi açilışı görüntülerini izlemek için tıklayınız. ( 2011 )
Kayseri Kantinciler Esnaf Derneği toplantı videosunu izlemek için tıklayınız. ( 07-02-2011 )

 
   
     
Sıkça Sorulan Sorular;
- Mevcut 31.05.2005 Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 5917 Sayılı Kanunla değişiklik sürecine girmiş ve Yeni Okul Aile Birliği Yönetmeliği çalışmaları ilgili kanun hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir.
Gerek Odamızın gerekse Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvuruları dikkate alınarak 
M.E.B.- Strateji Geliştirme Başkanlığı 04.05.2010 tarih ve 3033 sayılı yazısıyla süresi sona eren ve 5 yılı dolduran Kantin Kira Sözleşmelerinin yenilenmesi gerektiği 81 İl Valiliğine bildirilmiştir.
İlgili Yazıda açıklandığı üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 300 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği IV. Maddesi hükmü gereği ‘’Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi on yıldan çok olamaz’’ hükmünün yeni yönetmeliğe yansıtılmasının ilke olarak benimsendiği vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda 31.05.2010 tarihinin Okul Aile Birlikleriyle ilk sözleşme tarihi olarak yani milat olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yukarda işaret edilen Bakanlık yazısına istinaden sözleşmeler uzatıldığında, Yönetmelik eki (EK-2) Sözleşmenin 6.yıla isabet edecek şekilde imzalanmış olacağından 2. Beş yıllık döneme girilmiş olacak ve bu süreç 31.05.2015 tarihinde tamamlanacaktır. 
Diğer taraftan sözleşmeler düzenlenirken Bakanlıkça başka bir düzenleme yapılmadığından Üfe Oranı baz alınmak suretiyle kira artışı yapılmalıdır.

Kaynak : M.E.B.-Strateji Geliştirme Başkanlığı 04.05.2010 tarih ve 3033 sayılı yazısı, Okul Aile Birliği Yönetmeliği, 300 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ve 5917 Sayılı Kanun
- Cevap: 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ‘’İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’’ Defile, Sergi ve Kermes başlıklı  27. Maddesi  hükümleri gereği okullarda yapılacak kermeslerin Eğitim ve Öğretim yılının son haftasında öğrencilerin derslerle ilgili projeler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları tanıtımı amacı ile  İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca yönetmelikte gıda maddesi satışı yapılacağına dair bir hüküm yoktur.  
Diğer Taraftan 5179 Sayılı yasa gereği gıda üretim ve denetim yetkisi T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na aittir.  Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda İl Tarım Müdürlüğü’nden Odamızın başvurusu üzerine alınan 12 Mayıs 2008 Tarihli yazıda özetle ‘’ Gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından Kermeslerde Gıda maddesi satışının uygun görülmediği’’ bildirilmiştir.
Özetle; Kermeslerde gıda maddesi satılamaz.

Kaynak : M.E.B-İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü 12 Mayıs 2008 Tarih ve 10518 Sayılı yazısı
- Cevap: Okul Aile Birliği Yönetmeliği 17.Madde – ‘’Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir.’’
M.E.B.Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 Sayılı genelge 13. Maddesi’’ Yönetmeliğin 17’nci maddesinde belirtildiği gibi kantin, açık alan, salon ve benzeri yerler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirilecektir. İşletmeci bulunmaması hâlinde birlikçe, işletildiğinde vergi, sigorta, tazminat gibi ödeme yükümlükler ilgili mevzuat hükümlerine göre birliklerce yerine getirilecektir.’’
Hükümlerinden hareketle Okul Aile Birlikleri Bakanlık emri gereği öncelikle kantini mutlaka ihaleye açmalıdır. Okul Aile Birlikleri kantini ihaleye açmadan doğrudan işletemez. Ancak kantin ihale açıldığında hiçbir talipli veya ihale katılımcısı olmazsa kantin okul aile birliği tarafından işletebilir.

Kaynak : M.E.B.-Okul Aile Birliği Yönetmeliği 17.Maddesi ve M.E.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı 2008-18 Sayılı genelgesi 13.Maddesi
- Cevap: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Eki (EK-2) Kantin kira sözleşmesi  ‘’Sözleşmenin Süresi ve Yıllık Artışları başlıklı;
Madde 6 - İş bu sözleşmenin süresi 1 yıl olup bu beş yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa en fazla 5 yıl süreyle daha uzatılabilir.

Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.’’ 

Üfe Oranından yüksek artış yapılması öğrenci artışı olması durumunda geçerli olup, bu artışı yapma yetkisi ,  Okul Aile Birliği yönetmeliği 17/a Maddesine göre teşekkül eden ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, Okul Müdürü, Aile Birliği Başkanı, Milli Emlak Temsilcisi ve Kantinciler Odası Yetkilisinden oluşan komisyona aittir. Bunun dışında Okul Müdürü veya Aile Birliği Başkanlarının keyfi olarak kira artışı yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ve Eki (EK-2) Kantin kira sözleşmesi  

- Cevap : Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın konuya ilişkin 05.08.2008 Tarih ve 4119 Sayılı görüşünde ; ‘’Bir müstecir’e aynı türden olmak kaydıyla ancak bir yeri işletme hakkı verilecektir. Birden çok yeri işleten müstecir bulunması halinde, bu yerlerden birisinin sözleşmesi sürenin bitiminde feshedilecektir.’’ Denilmektedir.
Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 Sayılı genelge 17. Maddesinde ‘’Yönetmelik ekinin (Ek-2) 9’uncu maddesi hükmü gereği, yapılacak ihalelere katılacaklardan ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.’’ Hükmüne işaret etmektedir
Bu Bağlamda örneğin; 1 kişi adına örneğin 3 kantin varsa 2 sinin sözleşmesi fesih edilecek 1 tanesinin sözleşmesi uzatılacaktır. Ancak aynı türden ifadesinden hareketle,bir kişi hem kantin, hem spor salonu, hem yemekhane, hem otopark işletmesini almasında bir engel konulmadığı düşünülmektedir.
Ancak bir kişinin adına birden fazla kantin olamayacağı kesindir.
Kaynak : M.E.B.Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 Sayılı genelgesi ile  05.08.2008 Tarih ve 4119 Sayılı Yazısı

- Cevap : Okul Aile Birliği Yönetmeliği Eki (EK-2) Sözleşme Özel Şartlar Başlıklı 1. Maddesi ‘’Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. Bu husus ihale ilânında belirtilir.’’ Hükümlerini taşımaktadır.
Bu bağlamda Mevcut kantin işletmecisin sözleşmesinin fesih edilmesi veya kendi isteği ile kantin işletmeciliğini bırakması durumunda Okul Müdürü, Aile Birliği Başkanı ve Kantinciler Odası (Kantinciler odası olmayan illerde kişinin kayıtlı olduğu oda) temsilcisi bir araya gelerek kantin işletmecisinin kantine yapmış olduğu sabit tesis ve demirbaşların değer tespitini yaparak bir tutanak düzenler.
Tespit edilen bu değer kantinin yeniden ihalesi yapılırken ihale ilanına ve şartnameye yazılır. İhaleye katılacak kişiler eski işleticiye bu değeri ödemeyi kabul ederek ihaleye katılır.
İhaleyi kazanan kişi belirlenen değeri eski kantinciye öder.

Kaynak : Okul Aile Birliği Yönetmeliği Eki (EK-2) Sözleşme Özel Şartlar Başlıklı 1. Maddesi

- Cevap : Okul Aile Birliği yönetmeliği 17.Maddesi gereği kantin ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabidir. 2886 Sayılı devlet ihale kanunu 67. Maddesi –‘’ Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. ‘’ Hükümlerini taşımaktadır.
Bu bağlamda kantin işletmecisinin ölümü halinde varisler arasından vekil tayin edilecek varisle ( Eşi,Oğlu veya Kızı gibi) ihale yapılmadan sözleşme yapılmalıdır. Bu Konuda Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının görüş yazısı mevcuttur.
Diğer taraftan bu hizmet vefat eden üyelerimizin 1.derecede yakınlarına Başkanlığımız tarafından ücretsiz verilmekte, yazışmaları yapılmakta ve sözleşmelerini yapmaları sağlanmaktadır.
Kaynak : Okul Aile Birliği Yönetmeliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görüş yazısı

- Cevap : Okul Müdürü veya Aile Birliği Başkanı sözleşmeyi keyfiyeten dilediği zaman elbette  fesih edemez. Ancak odamıza bir çok okul müdürünün kirayı istediği kadar artırmaması veya maalesef değişik taleplerini karşılamaması durumunda sözleşmeyi fesih edeceği yönünde şikayetler gelmektedir.
Rüşvet talebiyle sözleşmelerinin fesih tehdidiyle karşılaşan kantincilerin konuyu mutlaka savcılığa intikal ettirmelerini temiz bir toplumun onurlu bir bireyi olmaları nedeniyle önemle rica ediyoruz.
Sözleşmeler Okul Aile Birliği Yönetmeliği Eki olması nedeniyle tek tip olup Bakanlık tarafından hazırlanmıştır. Bu bağlamda Okul Müdürü veya Aile Birliği Başkanının kirayı istediği kadar artırma yetkisi bulunmamaktadır. Yönetmelik eki olması sebebiyle kiraların ÜFE oranında artırılması bakanlığın emri niteliği taşımaktadır. Okulun sözleşmeyi fesih edebilmesi için kantincinin sözleşmede yazılı kurallara sürekli ve kötü niyetli olarak uymadığını belgelendirmesi gerekmektedir.
Sözleşmesi Okul tarafından haksız yere fesih edilen üyelerimiz adına birçok dava açtırılmış ve kazanılmıştır. Birçok davada üyelerimiz lehine devam etmektedir. Kantincilerin haksız taleplere direnmelerini ve dayanaksız tehditlerden çekinmeden haklarını Yüce yargıda aramalarını diliyoruz.
Konu hakkında mağdur olan üyelerimizin mutlaka odamıza müracaat etmelerini ve haklarının odamız tarafından savunulacağı konusunda şüphe duymamalarını istiyoruz.
Kaynak : Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Mahkeme Kararları

- Cevap : Kantinlerde Kola ve cips satışı yasak değildir. Ancak Ülkemizin geleceği çocuklarımızın veliler tarafından bizlere emanet edildiği ve onları sağlıklı ürünlerle beslememizin de bir görev olduğunu düşünerek bu ürünlerin satışı caydırmaya çalışmalıyız.

Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Odamıza ve 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ve görüş yazılarında da kola ve cipslerin satışının yasaklanmasını değil, Obezite ve dengesiz beslenmeye neden oldukları nedeniyle satışının caydırılması istenmiştir.

Obezitenin büyük bir tehlike olduğu, araştırmalar sonucunda nerdeyse sigaradan daha fazla kansere neden olduğu düşünüldüğünde ülkemizin geleceği çocuklarımızı bu tehlikeden korumak için tüm caydırma mücadelesine topyekün katkıda bulunmalıyız.

Başkanlığımız Obeziteyle mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm çalışmalarına olumlu katkı ve destek vermektedir.

Kaynak : M.E.B.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2007/33 Sayılı genelge ile Görüş yazısı
- Cevap : Bakkallık,Aşçılık,Pastacılık,Tatlıcılık vb. Gıda alanındaki Ustalık belgeleriyle Kantin ihalesine girilmesi mümkün değildir. Konuya İlişkin Başkanlığımızın da itirazlarını göz önüne alarak M.E.B.Strateji Geliştirme Başkanlığı bu belgelerle Kantin ihalesine girilemeyeceğine dair görüş bildirmiştir.

Bu bağlamda kantin ihalesine katılacak kişilerin mutlaka 3308 Sayılı yasa kapsamında Kantin İşletmeciliği Ustalık belgesi olması yasa,yönetmelik,genelge ve bakanlık görüş yazıları gereği zorunludur.

- Cevap : Emeklilerin Bağkur, SSK veya Emekli Sandığından Emekli olmasına bakılmaksızın vergiye kayıtlı mükellef olmaları durumunda SGK’ya Prim ödemeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK mevzuatı,
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu`nun ek 20`nci maddesi gereğince,
Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24`üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanun`un 50`nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10`u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanun`un yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanun`un yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde Gelir Vergisimükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kurum`a yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kurum`a yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53`üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.`

- Cevap : Okulun elektiriğinin, okul müdürü,aile birliği veya öğretmenler tarafından çay demlemek amaçlı kullanılması veya tüp kullanılmak suretiyle çay demlemelerinin uygun olmadığı düşünülmektedir.  Zira Okullarda tüp kullanımının taşıdığı risk ve tehlikenin yanında özel amaçla kullanılan elektiriğin de okulun mülkiyetine göre özel idare veya milli emlak müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.  

Ancak uygulamaya bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığının en üst düzey bürokratları bakanlığın çay ocağından parasını vererek çay içerken bir çok okul müdürünün kantini kullanmak yerine, kendilerine çay demlemek üzere özel hizmetli dahi tuttuklarını ve tamamen özele giren elektrik harcamalarını milli emlak müdürlüğüne ödemedikleri ve bakanlık müfettişlerinin de bu durumu nasıl göremediklerini anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Ancak konu hakkında üyelerimizce odamıza şikayet başvurusu yapıldığı takdirde gerekli işlemler başlatılacaktır.

Kaynak : 300 Sayılı Milli Emlak Tebliği

- Cevap : Okul Müdürlerinin kantin yerini dilediği zaman değiştirme yetkileri bulunmamaktadır. Zira öncelikle kantin yeri ihale edilirken ihale katılımcısı yere göre fiyat vermektedir. Diğer taraftan bodrum kattaki kantin yeri ile giriş kattaki kantin yeri, satış alanı dar kantin yeri ile satış alanı geniş kantin yerinin cirosu aynı olmayacağı gibi kirası da farklı olacaktır. 

Ayrıca kantin yeri okulun projesinde belirtildiği için projede değişiklik yapılmadan kantin yeri değişikliği yapılamaz ve proje değişikliğini okul müdürünün yapma yetkisi yoktur. Ancak proje değişikliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden talep edebilir. Bu olsa dahi kantincinin yer değişikliğine direnme hakkı ve dava açma hakkı vardır.

Okul Müdürlerinin kantin yeri değişikliğini kantin işletmecisinin rızasını alarak yapmalarını, bu konuda sıkıntı yaşayan üyelerimizin de odamıza müracaatını tavsiye ederiz. 

- Cevap : M.E.B.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2007/33 Sayılı genelge hükümleri doğrultusunda, Okul İdareleri öğrencilerin dışardan seyyar satıcılardan alışveriş yapmalarını önleyici tedbirler almakla sorumludurlar. 

Diğer taraftan Odamızın başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin teneffüs saatlerinde bahçe dışına çıkmalarının önlenmesi yönünde okul müdürlüklerine yazılı talimat vermiştir.

Kaynak : M.E.B.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2007/33 Sayılı genelge, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı talimatı

- Cevap : Okul Müdürlerinin veya öğretmenlerin kantinden alışveriş yapılmasını keyfi olarak yasaklama yetkisi olmadığı gibi böyle bir durumda kantin işletmecisinin uğrayacağı zarardan dolayı yasak koyan kişiye karşı tazminat ve yetki dışı hareketten dolayı suç davası açma hakkı doğuracağı düşünülmektedir.

Ayrıca hiçbir yasa,yönetmelik veya genelge Okul Müdürlerine veya öğretmenlere kantinlerde satılan ürünlere sınırlandırma getirme veya yasak koyma yetkisi vermemektedir.

Diğer taraftan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üretim ve satış izni bulunan ürünlere (Sakız,cips,kola,çikolata vb) bu ürünler sağlıksızdır diyerek satış yasağı koymaya çalışıldığı sıkça şikayet konusu olduğundan  böyle bir yasaklama ve mağduriyete uğrayan üyemizin derhal odamıza müracaat etmesini tavsiye ederiz.

Kaynak : Gıda Üretimine dair yasa ve ilgili yönetmelikler.

 


 
Değerli Kayserili hemşerileri miz, biz Kayseri kantinciler derneği olarak; üzerimize düşen görevi şimdiye kadar layıkıyle yaparak...
Devamını Oku >>
 
 
 
 

07/02/2011 Tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Kantinciler Derneği, Tarım köy işleri müdürlüğü ve İl sağlık Müdürlüğü tarafafından Kayseri Ticaret Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıdan görüntüler. ( tamamını izle )

 

   

 


     
Kayseri Kantinciler Esnaf Derneği Resmi Web Sitesi
TektenWeb